POŽÁRNÍ ODOLNOST PIR IZOLACE

fire-resistantPožární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou je konstrukce schopna zajistit si pevnost při vystavení požáru a vysokým teplotám po stanovenou dobu. Parametr požární odolnosti je dán především návrhem stavební konstrukce a materiálem užitým při výstavbě.

Stavební konstrukce zateplené tvrdou polyuretanovou pěnou (PIR) vykazují vynikající výsledky v oblasti požární odolnosti. Tyto vlastnosti byly prokázány při reálných testovacích zkouškách se skutečným ohněm. PIR izolace se při zahřátí netaví ani nekape a uhel, který se objevuje na povrchu izolace chrání jádro materiálu před rozkladem, a proto zůstává struktura materiálu zasaženého ohněm pevná. Toto vše potvrzují provedené testy:

Testování požární odolnosti konstrukce šikmé střechy izolované materiálem z tvrdé polyuretanové PIR pěny 

Zkoušky požární odolnosti se u těchto materiálů provádí proto, abychom mohli stanovit parametry chování krycích izolačních materiálů vystavených působení ohně uvnitř místnosti. Klíčovými sledovanými parametry jsou snadnost vznícení a míra přispění materiálu k požáru, který již v místnosti vznikl.

Pro posuzování izolačních materiálů byl vyvinut speciální test SBI (Single Burning Item = samostatně hořící předmět), který měří celkově uvolněné teplo (THR) a index rychlosti rozvoje požáru (FIGRA).

odolnostKonstrukce testované střechy se skládala z krokví, dřevěných desek s perem a drážkou, živené lepenky a izolačních desek z tvrdé polyuretanové pěny (PIR) tloušťky 100 mm překrytých OSB deskami tloušťky 22 mm.

 

TEST:

  • 21 min požáru - prohořely izolační desky a PIR deky byly vystaveny přímému ohni
  • 37 min požáru - mírné zvýšení teploty na vnější straně izolačního materiálu
  • 41 min požáru - vyšel kouř, ale nebyly patrné žádné známky poškození
  • 46 min požáru - test byl z bezpečnostních důvodů ukončen, protože hrozilo zhroucení konstrukce z důvodu zeslabení krokví

Závěr testu:

Po rozebrání konstrukce bylo zjištěno, že izolační desky z tvrdé polyuretanové pěny byly na povrchu zuhelnatělé, nicméně zabránili šíření požáru do dalších vrstev stavby. Konstrukce šikmých střech z PIR pěny vykazují lepší parametry než obdobné konstrukce obsahující nehořlavé, neodlehčené materiály.

Testovali jsme také životnost polyurethanové izolace.

 

 

Nahoru