Zateplování a izolace budov a RD
  • Pama

POŽÁRNÍ ODOLNOST PIR IZOLACE

fire-resistantPožární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou je konstrukce schopna zajistit si pevnost při vystavení požáru a vysokým teplotám po stanovenou dobu. Parametr požární odolnosti je dán především návrhem stavební konstrukce a materiálem užitým při výstavbě.

Stanovuje se pro danou skladbu a je vyjádřen v jednotce času, v minutách. Pro tento účel musí být vždy celá skladba testována v certifikované laboratoři jako je např. PAVUS nebo Fires v příadě České a Slovenské republiky.

Vedle požární odolnosti, která je tou nejdůležitější, musíme deklarovat i třídu reakci na oheň a rizika spojená s působením vnějšího ohně.
Ve všech případech se jedná o složitý a nákladný proces certifikací a je vždy třeba dopředu se informovat, zda požadovaná skladba splňuje či nesplňuje potřebné certifikace. Zde jsou velké rozdíly u jednotlivých skladeb a produktů.

Obecně stavební konstrukce zateplené tvrdou PIRkou vykazují vynikající výsledky v oblasti požární odolnosti. Tyto vlastnosti byly prokázány při reálných testovacích zkouškách se skutečným ohněm. PIRky se při zahřátí netaví neskápávají a uhelnatění, které se objevuje na povrchu izolace v okamžiku přímého působení ohně, chrání jádro materiálu před rozkladem. PIRka je tzv. samozhášivá, tedy nepřispívá k šíření ohně.

Testování požární odolnosti konstrukce šikmé střechy izolované materiálem z tvrdé polyuretanové PIR pěny 

Zkoušky požární odolnosti se u těchto materiálů provádí proto, abychom mohli stanovit parametry chování krycích izolačních materiálů vystavených působení ohně uvnitř místnosti. Klíčovými sledovanými parametry jsou snadnost vznícení a míra přispění materiálu k požáru, který již v místnosti vznikl.

Pro posuzování izolačních materiálů byl vyvinut speciální test SBI (Single Burning Item = samostatně hořící předmět), který měří celkově uvolněné teplo (THR) a index rychlosti rozvoje požáru (FIGRA).

odolnostKonstrukce testované střechy se skládala z krokví, dřevěných desek s perem a drážkou, živené lepenky a izolačních desek z tvrdé polyuretanové pěny (PIR) tloušťky 100 mm překrytých OSB deskami tloušťky 22 mm.

 

TEST:

  • 21 min požáru - prohořely izolační desky a PIR deky byly vystaveny přímému ohni
  • 37 min požáru - mírné zvýšení teploty na vnější straně izolačního materiálu
  • 41 min požáru - vyšel kouř, ale nebyly patrné žádné známky poškození
  • 46 min požáru - test byl z bezpečnostních důvodů ukončen, protože hrozilo zhroucení konstrukce z důvodu zeslabení krokví

Závěr testu:

Po rozebrání konstrukce bylo zjištěno, že izolační desky z tvrdé polyuretanové pěny byly na povrchu zuhelnatělé, nicméně zabránili šíření požáru do dalších vrstev stavby. Konstrukce šikmých střech z PIR pěny vykazují lepší parametry než obdobné konstrukce obsahující nehořlavé, neodlehčené materiály.

Testovali jsme také životnost polyurethanové izolace.

Centrála:

PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45

POBOČKA:

PAMA, a.s.
K Šancím 50/6
163 00 Praha - Řepy

KLEMPÍŘSKÁ A ZÁMEČNICKÁ DÍLNA:

PAMA, a.s.
areál ZD
592 55 Dlouhé
Nahoru
Menu
Více
vstoupit
Eshop
vstoupit
Technické
informace